Yhdistyksen säännöt

SUOMEN TERAPEUTTISTEN YHTEISÖJEN YSTÄVÄT – STERY RY.

SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät STERY ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Suomessa toimivien riippuvuusongelmia hoitavien terapeuttisten yhteisöjen tukena. Sen puitteissa voidaan vaihtaa tietoja ja kokemuksia, kehittää hoitoyhteisöjen yhteistyötä ja valvoa yhteisöjen etua ja toiminnan tasoa.   Tehtävänä on myös ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin toimijoihin ja järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Kokoontuu säännöllisesti.
 • Järjestää alan työntekijöiden tapaamisia ja neuvottelupäiviä.
 • Seuraa ja tiedottaa riippuvuusongelmien hoitoon liittyvistä asioista sekä jäsenille että muille päihdehuollon toimijoille.
 • Kokoaa, kääntää sekä tarvittaessa laatii terapeuttisten yhteisöjen toiminnan eettisiä ohjeita ja asiakkaan oikeuksia ja toiminnan latukriteereitä koskevia ohjeita, sekä arvioi niiden toteutumista jäsenyhteisöissään.
 • Voi mahdollisuuksiensa mukaan ja tukea jäsentensä osallistumista koulutukseen, työntekijävaihtoon ja alan konferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla.
 • Pyrkii tukemaan jäseniään yhteisöhoitoon, kouluttamiseen, konsultointiin ja tutkimukseen liittyvissä asioissa ja tiedottamaan niistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

Kerää jäsenmaksua. Yhdistys voi myös hakea ulkopuolista tukea tai vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokoukset ovat avoinna kaikille jäsenille. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Tukijäseneksi tai kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä mikä tahansa yhteisö, yritys tai yksittäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Tuki- ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenen eroaminen tai erottaminen

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
 • Hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, jos hallitus katsoo jäsenen toimineen yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti tai muuten vahingoittaneen yhdistystä, tai jos jäsenyyden ehdot eivät enää täyty.

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.

4. HALLITUS

 • Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä.
 • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, mutta yleiskokous voi tarvittaessa täydentää hallitusta uudella jäsenellä toimikausien välissä.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksesta niin haluaa.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Mahdolliset äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Hallitus voi yhdistyksen nimissä ottaa lainaa, avata pankkitilin ja antaa sen käyttöoikeuden kenelle katsoo tarpeelliseksi.
 • Hallituksen jäsenet ovat yhteisvastuussa yleiskokousten välillä tekemistään päätöksistä ja toimenpiteistä.
 • Kaikki jäsenet ovat yleiskokouksen kautta yhteisvastuussa yhdistyksen velvoitteista.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys voi valita toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan, jolle tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

8. YLEISKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

Yleiskokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

9. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa mahdollinen varallisuus käytetään huumehoitotyön hyväksi.

Vie ylös